INA推力圆柱滚子轴承的特性

INA推力圆柱滚子轴承的特性

INA推力圆柱滚子轴承由推力圆柱滚子和保持架组件 K、座圈 GS 和轴圈 WS 组成。

INA轴承具有很小的轴向截面高度、高承载能力、高刚度并能承受一个方向的轴向力。

INA轴承 811、 812 系列是单列轴承并符合 DIN 722/ISO 104,

INA轴承 893、 894 系列是双列轴承并符合 DIN 616/ISO 104。

INA推力圆柱滚子轴承保持架材料为尼龙或黄铜。