FAG圆柱滚子轴承库存型号表

圆柱滚子轴承 N2..-E

根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架
圆柱滚子轴承 N2..-E, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架

径向载荷无密封脂润滑油润滑

d
mm
D
mm
B
mm
N202-E-XL-TVP2 15 35 11
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N203-E-XL-TVP2 17 40 12
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N204-E-XL-TVP2 20 47 14
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N205-E-XL-TVP2 25 52 15
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N206-E-XL-TVP2 30 62 16
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N207-E-XL-TVP2 35 72 17
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N208-E-XL-TVP2 40 80 18
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N209-E-XL-TVP2 45 85 19
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N210-E-XL-TVP2 50 90 20
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N211-E-XL-TVP2 55 100 21
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N212-E-XL-TVP2 60 110 22
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N213-E-XL-TVP2 65 120 23
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N214-E-XL-TVP2 70 125 24
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N215-E-XL-TVP2 75 130 25
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N216-E-XL-TVP2 80 140 26
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N217-E-XL-TVP2 85 150 28
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N218-E-XL-TVP2 90 160 30
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N219-E-XL-TVP2 95 170 32
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N220-E-XL-TVP2 100 180 34
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N221-E-XL-M1 105 190 36
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
d
mm
D
mm
B
mm
N222-E-XL-TVP2 110 200 38
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N224-E-XL-TVP2 120 215 40
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N226-E-XL-TVP2 130 230 40
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N228-E-XL-M1 140 250 42
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N230-E-XL-M1 150 270 45
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N232-E-XL-M1 160 290 48
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N234-E-XL-M1 170 310 52
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N236-E-XL-M1 180 320 52
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N238-E-M1 190 340 55
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N240-E-M1 200 360 58
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
N248-E-TB-M1 240 440 72
轴承计算 下载 CAD 图纸 发送到购物篮
d
mm
D
mm
B
mm